Formalia

Indberet en utilsigtet hændelse

Hvis du i din kontakt med sundhedsvæsenet har oplevet problemer eller fejl og ikke ønsker at klage, har du mulighed for at rapportere en utilsigtet hændelse. Både patienter og pårørende kan rapportere en utilsigtet hændelse.
 
Klage over sundhedsvæsenet

Hos Styrelsen for Patientsikkerhed kan du klage over sundhedsvæsenet.
 
Du kan klage over:
 

 • Den sundhedsfaglige behandling, du har fået.
 • Brud på dine rettigheder som patient.

 
Ved formel indkommen klage (via Regionen eller Patientombuddet) går klagen direkte til den ansvarlige læge i Lægehuset samt den medarbejder klagen omhandler – læs mere her.
 
Patienterstatningen

Har du fået en skade som følge af et forløb med sundhedsvæsenet, kan du søge om erstatning hos Patienterstatningen.

Det er ikke en forudsætning, at du har indmeldt en klage for at få tildelt erstatning – læs mere her.
 
Patientkontoret

Hos patientkontoret kan du få vejledning og rådgivning om dine rettigheder som patient.

Du kan ringe på tlf. 7841 0444
Mandag: 9.00 – 12.00
Tirsdag til fredag: 10.00 – 12.00
Onsdag: 10.00 – 12.00, samt 14.00 – 15.30
 
Desuden kan du skrive til: 
Patientkontoret
Skottenborg 26
8800 Viborg
,
 
eller sende sikker post på borger.dk
 
Du kan også mødes med en patientvejleder. Kontakt patientkontoret for at aftale nærmere.

PRIVATLIVSPOLITIK

Behandling af oplysninger

I forbindelse med vores undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient indsamler og behandler Øre-næse-halslægerne Tronholmen en række personoplysninger om dig.

Sådan har det været i mange år. Vi er som sundhedsfaglige vant til at omgås dine oplysninger med fortrolighed, datasikkerhed og tavshedspligt.

I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan Øre-næse-halslægerne Tronholmen behandler, bruger og videregiver dine personoplysninger.

 

Typer af oplysninger

Øre-næse-halslægerne Tronholmen indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig (i det omfang det er relevant for netop dig):

 

Almindelige kategorier af personoplysninger:

 
 • Navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnr., personnummer, køn, familierelationer og sociale relationer, arbejdsrelationer og uddannelse.
 

Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”):

 
 • Helbredsoplysninger (f.eks. journaloplysninger, prøvesvar, tests, røntgenbilleder, scanning-svar mv.), seksuelle forhold, race eller etnisk oprindelse samt religiøse forhold.
 

Formål

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 
 • Vores undersøgelse, diagnostisk og behandling af dig
 • Udarbejdelse af lægeerklæringer
 • Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.
 • Kommunikation med eller henvisning til andre sundhedspersoner, læger, sygehuse eller sygehuslaboratorier
 • Medicinordinationer, herunder udstedelse af recepter
 • Indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser
 • Indberetning af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier
 • Afregningsformål
 • Overholde vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven, sundhedsloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks.
  o Dokumentationspligt
  o Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen
  o Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb (denial-of-service-angreb) og beskadigelser af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer
  o Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder
  o Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre
  o Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
  o Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter
  o Statistiske undersøgelser og videnskabelig forskning.
 

Frivillighed

Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til os. Konsekvensen af ikke at give os personop-lysningerne vil være, at vi ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at vi i nogle tilfælde ikke kan undersøge, diagnosticere eller behandle dig.

 

Kilder

I nogle tilfælde indsamler vi personoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. syge-huse, henvisende læge eller ved opslag i elektroniske journalsystemer. Vi behandler de modtagende oplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.

 

Videregivelse af personoplysninger

I det omfang det er nødvendigt for den konkrete undersøgelse, diagnosticering eller behandling af dig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med følgende modtagere:

 
 • Der videregives oplysninger til, andre sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb
 • Der videregives oplysninger til andre myndigheder, kliniske kvalitetsdatabaser, Det Danske Vaccinationsregister, Styrelsen for Patientsikkerhed, Det Fælles Medicinkort, Politiet, Sociale myndigheder, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i det omfang, at der foreligger en pligt her-til ifølge gældende lovgivning.
 • Du har som patient adgang til dine egne oplysninger (egen-acces)
 • Ved henvisning af patienter videregives oplysninger til de sundhedspersoner, hvortil hen-visningen er sendt.
 • Ved indberetning af laboratorieprøver videregives prøverne til sygehuslaboratorierne
 • Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for patientbehandling videre-gives oplysninger til de regionale afregningskontorer
 • Ved udstedelse af recepter videregives oplysninger til landets apoteker og Lægemiddelstyrelsen via receptserveren
 • Ved indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser
 • Ved videregivelse af epikriser videregives oplysninger til den henvisende læge og i visse tilfælde det henvisende sygehus
 • I andre tilfælde videregives oplysninger til pårørende eller forsikringsselskaber
 

Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger

Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er:

 
 • Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d), mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h).
 • Herudover er vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den al-mindelige patientbehandling i medfør af autorisationslovens kap. 6, bekendtgørelse om sundhedspersoners journaler (journalføringsbekendtgørelsen) særligt §§ 5-10, samt sundhedslovens kap. 9.
 • Helbredsoplysninger til brug for videre behandling ved henvisning af patienter videregives efter reglerne i Overenskomst om speciallægehjælp §§ 20-23 samt sundhedsloven.
 • Indberetning af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier sker efter reglerne i Sundhedsstyrelsens vejledning om håndtering af parakliniske undersøgelser i medfør af autorisationslo-ven.
 • Oplysninger til brug for afregning for patientbehandling fremsendes en gang pr. måned til regionens afregningskontor efter reglerne i Overenskomst om speciallægehjælp § 49 og sundhedsloven.
 • Medicinordinationer på recepter sendes via IT-tjenesten receptserveren efter reglerne i sundhedslovens kap. 42 og bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler sær-ligt kap. 3.
 • Kliniske patientdata videregives til kliniske kvalitetsdatabaser efter reglerne i sundhedslo-vens §§ 195-196 og bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til kliniske kvalitetsdata-baser m.v. Data kan også videregives på baggrund af et konkret samtykke fra dig som patient.
 • Epikriser, som er et kort sammendrag af patientens sygehistorie og behandlingsforløb sendes til henvisende læge og i nogle tilfælde til henvisende sygehus efter reglerne i sundhedslovens kap. 9.
 • Dine personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit forudgående samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a).
 • Dine personoplysninger videregives alene til dine pårørende med dit forudgående samtykke efter reglerne i sundhedslovens § 43.
 • Ved afdøde patienter kan visse personoplysninger videregives til afdødes nærmeste pårørende, afdødes alment praktiserende læge og den læge, der havde afdøde i behandling efter reglerne i sundhedslovens § 45.
 

Tilbagekaldelse af samtykke

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke.

 

Brug af databehandlere

Dine personoplysninger behandles og opbevares hos vores databehandlere, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra os. Vores databehandlere er p.t.

 
 • A-data, A/S, Rødovrevej 253 C, 2610 Rødovre
 • Procordo ApS, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø.
 

Opbevaringsperiode

Vi opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de overfor angivne formål. Vi har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen pligt til at opbevare disse i minimum 10 år efter seneste tilførsel til journalen.

 

Dine rettigheder

Du har – med lovens begrænsninger – visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning (”profilering”).

 

Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os på tlf.nr. 86 42 35 66.

 

Adresseoplysninger på klinikken:

 

Øre-næse-halslægerne Tronholmen
Tronholmen 5, 1. th.
8960 Randers SØ
Danmark
klinik@tronholmen5.dk

 

Dato: 25.05.2018